یادگیری سازمانی

جهت بررسی متغیر یادگیری سازمانی از پرسشنامه یادگیری سازمانی چیوا و همکاران (2007)، استفاده شد. که  این مقیاس از نوع لیکرتی و دارای 14 گویه می‌باشد. پاسخ‌ها بر روی یک طیف پنج گزینه‌ای از خیلی کم (1) تا خیلی زیاد (5) نشان داده شده است نحوه نمره‌گذاری گویه‌ها این مقیاس بصورت: خلیی زیاد=5، زیاد=4، متوسط=3، کم=2، خیلی کم=1 می‌باشد. در این پرسشنامه یادگیری سازمانی دارای پنج مولفه زیر می‌باشد: