دیپلم حسابداری مالی کاردانش  

مهارتهای دیپلم حسابداری مالی

 (کد رایانه ای دیپلم: 6172)   

عنوان مهارت

تعداد واحد

حسابدار عمومی مقدماتی

3/5

حسابدار عمومی تکمیلی

4

حسابدار صنعتی درجه 2

4

حسابدار حقوق و دستمزد

4

کاربر رایانه

8

رایانه کار حسابدار مالی

3

جمع واحد مهارتی : 26/5