استفاده از خدمات میزان تراز یعنی: کیفیت خدمات اطمینان خاطر پشتیبانی همیشگی سرعت و تخصص